Highlights 

Articles

Inteligentné rozvádzače


Sú to zariadenia umožňujúce automatické riadenie rozvodu elektrickej energie. To znamená, že v závislosti na užívateľsky definovaných hodnotách parametrov vstupných sietí rozvádzač sám distribuje energiu na výstup tak, aby boli dodržané požadované podmienky napájania zariadení.

Rozvádzač je vyrábaný na základe požiadaviek užívateľa, podľa ktorých sa vytvára príslušná kombinácia spínacích prístrojov spolu s požadovaným riadiacim a meracím zariadením.

Štandardné zostavy inteligentných rozvádzačov sú určené pre nízkonapäťové prevádzky (do 500V s prúdovou záťažou do 1000A). V prípade neštandardných požiadaviek je možné tieto obmedzenia prekročiť.

Rozvádzač má dva, alebo tri nezávislé vstupy. Z toho jeden, alebo dva sú z vonkajšej rozvodnej siete a druhý resp. tretí je od motorgenerátora. Aktívny je vždy iba jeden vstup, t.j. rozvádzač pracuje iba z jedného vstupu. Prepnutie z aktívneho vstupu na iný nastane v prípade:
  1. úplnej straty napätia na troch alebo jednej z fáz aktívneho vstupu
  2. poklesu napätia niektorej z fáz pod 85% menovitej hodnoty
  3. nárastu napätia niektorej z fáz nad 110% menovitej hodnoty
Hranice napätia, pri ktorom je vstup aktívny, je možné meniť v rozsahu 85%-110% UN.


Vstupy majú mechanicky blokované stýkače, ktoré neumožňujú ich súčasné zopnutie, je však možné ich súčasné vypnutie.

Ručný prepínač umiestnený na dverách umožňuje, aby rozvádzač pracoval v automatickom režime, alebo môže pracovať zo vstupu daného polohou prepínača. Hodnoty prúdov, napätí a frekvencie sú monitorované počítačovým monitorovacím systémom.

Počítačový monitorovací systém
Slúži na automatické meranie, vyhodnocovanie, zobrazenie prúdov, napätí a frekvencie a umožňuje komunikáciu s nadradeným počítačovým dispečerským systémom.

Na zobrazovanie informácií sú použité dva zobrazovacie panely. Jeden je umiestnený vo dverách rozvádzača, druhý je inštalovaný v dispečerskom centre vzdialenom (20-70 m). K vzdialenému panelu je možné pripojiť tlačiareň. Funkcia zobrazovacích panelov je rovnaká a sú určené na zobrazenie nasledujúcich údajov :
  • hodnôt snímaných napätí, prúdov a frekvencie.
  • alarmov prekročenia medzí napätí, archivácia alarmov ako historické udalosti s  časom vzniku a zániku alarmu. V prípade použitia tlačiarne sú všetky alarmy okamžite zaznamenané na pripojenú tlačiareň.
  • nastavovanie parametrov činnosti systému (dátum, čas, obmedzenia a pod.).
Základné technické parametre Varianty typu rozvádzača
Napätie 230V / 400V
Vstupný prúd 100A / 125A / 160A / 200A / 250A / 315A /
400A / 500A / 630A / 800A / 1000A
Frekvenica 50 Hz
Krytie IP 40/00 / podľa požiadavky
Rozmery (š x v x h) [mm] individuálne
Ochrana pred NDN nulovaním, pospojovaním
Pracovná teplota -10°C až +40°C
Vlhkosť vzduchu 80% pri 25°C


Rozvádzače NN

Rozvádzače NN sú určené na distribúciu elektrickej energie spravidla k zálohovým zdrojom. Vyrábajú sa formou neštandardnej zákazky ako doplnkové zariadenia podľa špecifikácie zákazníka.
pinWe supply all over the world

SK | EN | RU | BY

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11064 #060713190811