header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

Novinky

Referencie

Certifikáty

Nadnormatívne zásoby
Certifikáty

Akreditované certifikačné orgány pre certifikáciu systémov kvality, systémov enviromentálneho manažérstva a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydali na základe certifikačných auditov spoločnosti ELTECO, a.s. nižšie uvedené certifikáty. 

To svedčí o stálom a dôslednom záujme spoločnosti o udržiavanie najvyššej kvality svojich výrobkov ako aj dôraze na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ekologickú orientáciu spoločnosti. Kvalita výrobku je sledovaná od predvýrobnej sféry, cez výrobu až po inštaláciu u zákazníka.

Záleží nám na tom, aby naše výrobky mali trvalú dôveru našich zákazníkov.


STN EN ISO 9001:2009 STN EN ISO 14001:2005 STN OHSAS 18001:2009 CONNEXIO


Ochranné známky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydal nasledovné Osvedčenia o zápise ochrannej známky:

ELTECO GlobMon PETRA


Politika kvality
  1. Základnou úlohou spoločnosti je napĺnať požiadavky a očakávania našich zákazníkov, zabezpečiť dlhodobú prosperitu spoločnosti ponukou komplexných riešení podporených vlastnou výskumnou, vývojovou a projekčnou činnosťou, výrobou, inštaláciou a servisom zariadení.
  2. Rozvíjame schopnosti a skúsenosti pracovníkov, ktorí sú hnacím motorom rastu spoločnosti.
  3. Vedenie určuje jasný smer rozvoja spoločnosti a vytvára podmienky, ktoré podporujú zjednocovanie sily jednotlivcov do tímovej práce pre dosiahnutie stanovených cieľov.
  4. Osobitný dôraz kladieme na systémové riadenie a neustále zlepšovanie priebehu procesov, činností, ako aj zefektívnenie ich vzájomných väzieb.
  5. Našim rozhodnutiam predchádza dôsledná analýza s cieľom podporiť optimálne fungovanie reťazca ZÁKAZNÍK - MARKETING - VÝVOJ - VÝROBA - SLUŽBY - ZÁKAZNÍK.
  6. S našimi dodávateľmi budujeme vzájomne výhodné vzťahy, pretože si uvedomujeme, že s nami spoluvytvárajú celkovú úroveň našich výrobkov a služieb.
  7. V rámci ďalšieho napredovania spoločnosti venujeme veľkú pozornosť zvyšovaniu úrovne a spôsobilosti technologických zariadení a zlepšovaniu pracovného prostredia našim pracovníkom.
  8. Už od vývoja výrobkov riešime enviromentálne vplyvy našich výrobkov i výroby na prostredie a to v súlade s okolím spoločnosti a platnou legislatívou.
  9. S dcérskymi spoločnosťami udžiavame a rozvíjame efektívnu komunikáciu, prostredníctvom ktorej zabezpečujeme obojstranné zdieľanie a prenos poznatkov i skúseností našich pracovníkov.
Poslanie spoločnosti

Profesionálnym prístupom vytvárame hodnoty a to s ohľadom na dopyt trhu v zvolenom segmente.

Profesionálny prístup:

Dopyt trhu:

  - odbornosť a skúsenosti našich pracovníkov
  - doplnkové služby
  - rýchlosť reakcie

  - sortiment výrobkov
  - ponúkané služby

Hodnoty:

Segment trhu:

  - spokojní zákazníci
  - spokojní akcionári
  - spokojní pracovníci
  - symbióza s okolím

  - oblasť, v ktorej podnikáme
  - sme dobrí a konkurencieschopní