header picture
Úvodná stránka           O spoločnosti           Produkty           Služby           Kontakt           Spolupráca           Kogenerácia

PRODUKTY


Systémy napájania

Systémy výrobyBioplynové stanice (BPS)

Obnoviteľné zdroje

Využitie energie z obnoviteľných zdrojov je čoraz zaujímavejším spôsobom rozvoja energetiky a ochrany životného prostredia.

Firma ELTECO, a.s. je výrobcom kogeneračných jednotiek vyrábajúcich elektrickú energiu a teplo. V spolupráci so subdodávateľmi zabezpečuje komplexné dodávky BPS - bioplynové stanice „dodávka na kľúč“.

Pohonnou látkou jednotiek môže byť bioplyn z bioplynových staníc, ktoré ho získavajú z poľnohospodárskych produktov, živočíšnej výroby, zo skládok komunálneho odpadu alebo čističiek odpadových vôd.

Bioplyn

Vyrobený a spracovaný bioplyn sa využíva ako palivo pre spaľovacie motory v kogeneračných jednotkách (KGJ), ktoré slúžia na súčasnú výrobu elektrickej a tepelnej energie.

- elektrická energia je spotrebovaná pre vlastnú prevádzku podniku alebo je predávaná do energetickej siete

- tepelná energia môže byť využívaná nasledovne:

Spracovanie poľnohospodárskych produktov a produktov živočíšnej výroby


Pri veľkokapacitných poľnohospodárskych prevádzkach sa produkuje veľké množstvo biomasy vhodnej na výrobu bioplynu alebo vykurovanie.
Pri rozklade organickej hmoty bez prístupu vzduchu (anaeróbny rozklad - metanogenéza) vzniká v bioplynovej stanici bioplyn.


Spracovanie odpadových vôdČističky odpadových vôd sú jednou z oblastí, kde sa kladie veľká pozornosť na uchovanie kvality vypúšťaných očistených vôd do vodných tokov.
V zariadeniach na spracovanie kalov z čističiek odpadových vôd vzniká bioplyn.


Mestské skládky tuhého komunálneho odpadu


Odpady, ktoré sú skladované na mestských skládkach tvorí zmes organických i anorganických materiálov rôznej veľkosti.
Pri správnom uskladnení odpadov sa mestská skládka, po zavedení vhodnej technológie, stáva zdrojom bioplynu.


Domov